Windykacja wierzytelności – Odzyskiwanie długów przy udziale Detektywa rozpoczyna się najczęściej, kiedy wierzyciel wykorzystał już wszystkie, dostępne mu możliwości. Nie należy ufać kolejnym, gorącym, zapewnieniom dłużnika. Upływający czas działa mocno na niekorzyść wierzyciela i utrudnia proces odzyskiwania długów.
W działaniach windykacyjnych stosuję cały zestaw skutecznych, sprawdzonych metod nacisku prowadzących do dobrowolnego uregulowania należności. Wszystkie kroki jakie podejmuję są legalne i zgodne z prawem.

Standardowa windykacja wierzytelności zawiera następujące postępowanie:

  • ustalenie aktualnego miejsca pobytu dłużnika w razie takiej potrzeby;
  • poprawne, pod względem formalnoprawnym, wezwanie dłużnika do zapłaty;
  • przeprowadzenie, zgodnie z prawem, wszelkich działań skłaniających dłużnika do dobrowolnej spłaty długu;
  • negocjowanie sposobu i terminu zapłaty należności w drodze bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem;
  • nadzorowanie terminowości spłat w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty;
  • zagwarantowanie ściągalności wierzytelności poprzez ustanowienie zabezpieczeń osobowych lub rzeczowych na      majątku dłużnika;
  • przejęcie wierzytelności dłużnika;
  • pozyskanie źródeł finansowania działalności gospodarczej dłużnika w celu spłaty zadłużenia;
  • kompensata należności i zobowiązań.

Jeżeli niemożliwe jest polubowne odzyskanie należności Detektyw, za zgodą Zleceniodawcy, realizowaną w formie pełnomocnictwa procesowego, kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Celem działania jest uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego w postaci wyroku lub nakazu zapłaty, opatrzonego klauzulą wykonalności, będących podstawą postępowania egzekucyjnego.

Po uprawomocnieniu się wyroku sądu, przystępuję do działań detektywistycznych zmierzających do ustalenia majątku dłużnika lub miejsca lokalizacji środków pieniężnych, z których może być przeprowadzona egzekucja. Następnie przekazuję sprawę do właściwej kancelarii komorniczej, wskazując przedmiot egzekucji oraz dbając o prawidłowość przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Przedmiotem działań windykacyjnych mogą być wszelkie wierzytelności – począwszy od długów wynikających z nieuregulowanych faktur, not odsetkowych lub innych dokumentów, w stosunku do których nie były dotychczas prowadzone postępowania sądowe bądź egzekucyjne po tzw. wierzytelności nieściągalne (śmieciowe) w stosunku, do których nastąpiło umorzenie egzekucji komorniczej lub przedawnienie.

Skutecznie windykuję wierzytelności.

Sprawdź inne usługi: LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW, WYWIAD GOSPODARCZY, OCHRONA FIRM, WYKRYWANIE PODSŁUCHU, SPRAWY ROZWODOWE

Zapraszam do kontaktu. Pierwsze spotkanie lub porada telefoniczna – GRATIS.